Fastighetsrätt

Inom fastighetsrättens område hjälper vi till med avtalsskrivning, avtalstolkning, rådgivning eller som ombud i tvister i t ex följande ärenden.

 • Köp och försäljning av fast egendom
 • Fel i fastighet
 • Plan- och bygglagsfrågor
 • Fastighetsägaransvar
 • Bostadsrätt
 • Arrenderätt
 • Servitut
 • Expropriationsrätt
 • Samäganderätt till fast egendom - förordnanden om god man
 • Grannelagsrätt

Arbetsrätt

Vi hjälper arbetsgivare och arbetstagare i tvister om uppsägning och avsked, vid diskriminering, och i tvister om lön och annan ersättning. Vi företräder även part i MBL-förhandlingar, upprättar anställningsavtal och VD-avtal. Vid arbetsgivares konkurs biträder vi arbetstagare i samband med lönekrav (konkursarbetsrätt).

Avtalsrätt

Vi bistår med upprättande av avtal, avtalsgranskning och avtalstolkning. I händelse av tvist rörande avtal om köp av varor och tjänster biträder vi som ombud.

Skadeståndsrätt

Det finns många former av skadestånd. Vi utreder möjligheten till skadestånd och omfattning av ett skadestånd i ditt fall och biträder som ombud i tvister.

Entreprenadrätt

Vi biträder både i kommersiella entreprenadtvister och konsumenttvister.

Förutom biträde i tvister kan vi hjälpa till med granskning och upprättande av entreprenadavtal samt vid upphandling av entreprenader.

Obeståndsrätt

 • Företagsrekonstruktioner
 • Likvidationer
 • Styrelsens ansvar
 • Borgen

Hyresrätt

Vi hjälper till med att upprätta eller granska hyreskontrakt, uppsägningar m m. Vi biträder dig som ombud vid prövningar och medling i hyresnämnden i alla ärenden som kan prövas enligt hyreslagen samt är ombud i avhysningsmål eller skadeståndstvister i tingsrätten.

Fordringsrätt

 • Allmänna fordringar
 • Skuldebrev

Bolagsrätt

Vi hjälper enskilda att bilda bolag och upprättare även kompanjonsavtal/samarbetsavtal.

Bostadsrätt

Vi biträder köpare och säljare i tvister gällande fel i bostadsrätt samt tvister mellan medlem och förening. Naturligtvis biträder vi föreningar även i andra frågor som rör förvaltningen av en bostadsrättsförening såsom exempelvis granskning av entreprenadavtal, upphandling av köp- och tjänster samt tvister gällande fel i entreprenad..

Stäng meny