Fastighetsrätt

Inom fastighetsrättens område hjälper vi till med avtalsskrivning, avtalstolkning, rådgivning eller som ombud i tvister i t ex följande ärenden.

Arbetsrätt

Vi hjälper arbetsgivare och arbetstagare i tvister om uppsägning och avsked, vid diskriminering, och i tvister om lön och annan ersättning. Vi företräder även part i MBL-förhandlingar, upprättar anställningsavtal och VD-avtal. Vid arbetsgivares konkurs biträder vi arbetstagare i samband med lönekrav (konkursarbetsrätt).

Avtalsrätt

Vi bistår med upprättande av avtal, avtalsgranskning och avtalstolkning. I händelse av tvist rörande avtal om köp av varor och tjänster biträder vi som ombud.

Skadeståndsrätt

Det finns många former av skadestånd. Vi utreder möjligheten till skadestånd och omfattning av ett skadestånd i ditt fall och biträder som ombud i tvister.

Entreprenadrätt

Vi biträder både i kommersiella entreprenadtvister och konsumenttvister.

Förutom biträde i tvister kan vi hjälpa till med granskning och upprättande av entreprenadavtal samt vid upphandling av entreprenader.

Obeståndsrätt

Hyresrätt

Vi hjälper till med att upprätta eller granska hyreskontrakt, uppsägningar m m. Vi biträder dig som ombud vid prövningar och medling i hyresnämnden i alla ärenden som kan prövas enligt hyreslagen samt är ombud i avhysningsmål eller skadeståndstvister i tingsrätten.

Fordringsrätt

Bolagsrätt

Vi hjälper enskilda att bilda bolag och upprättare även kompanjonsavtal/samarbetsavtal.

Bostadsrätt

Vi biträder köpare och säljare i tvister gällande fel i bostadsrätt samt tvister mellan medlem och förening. Naturligtvis biträder vi föreningar även i andra frågor som rör förvaltningen av en bostadsrättsförening såsom exempelvis granskning av entreprenadavtal, upphandling av köp- och tjänster samt tvister gällande fel i entreprenad..

Uppehållstillstånd

Vi underlättar för våra klienter att få uppehållstillstånd på grund av asyl och familjeanknytning till en familjemedlem. Vi överklagar även Migrationsverkets avslagsbeslut. Våra jurister erbjuder även hjälp med att förlänga ditt visum om du inte kan återvända hem på grund av oförutsedda händelser. 

Vi har också stor erfarenhet av att företräda såväl EU-medborgare som deras familjemedlemmar i frågor om uppehållsrätt. Vi underlättar även att få uppehållstillstånd för personer med ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land.

Arbetstillstånd

Vi underlättar för våra klienter att få arbetstillstånd i Sverige. Vi företräder både arbetstagare och arbetsgivare och tar hand om hela processen fram till att Migrationsverket fattar beslut om arbetstillstånd.

Vårdnadstvister

Vi hjälper till i tvister kring vårdnad om barn, boende och umgänge med barn. Som advokatbyrå med erfarenhet av tvistefrågor inom familjerätt försöker vi alltid att hjälpa våra klienter att komma överens utan att tvisten ska behöva tas till domstol men bistår klienten som ombud i vårdnadstvister i domstol om så behövs. 

Ekonomisk Familjerätt

Vi hjälper till i tvister om makars eller sambos egendom samt frågor gällande arv, bodelning och testamente. Vi upprätta handlingar i förebyggande syfte för att bestämma hur egendom ska fördelas vid en framtida skilsmässa eller separation. Vi kan även bistå med upprättandet av gåvobrev för att säkerställa att gåvan blir juridiskt bindande.